Vsaka pomorska država je skladno z določbami Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) in Mednarodne konvencije o iskanju in reševanju na morju (International Convention on Maritime Search and Rescue – SAR) dolžna organizirati službo za iskanje in reševanje na morju. V Sloveniji vlogo pomorskega koordinacijskega centra za iskanje in reševanje (MRCC) opravlja Uprava RS za pomorstvo Koper. Organizirana je 24-urna radijska služba bedenja ter služba spremljanja in nadzora pomorskega prometa na kanalih 16 (VHF) in 70 (DSC). Praviloma bi se morala služba bedenja izvajati na kanalu 16 VHF samo še do popolne uvedbe sistema GMDSS, vendar so se v nekaterih državah odločili, da jo bodo izvajali tudi kasneje.

država MRCC / MRSC MMSI
SI MRCC Koper 002780200
HR MRCC Rijeka 002387010

002387020

HR MRSC Split 002380100
IT MRSC Trieste (preko radia Roma) 002470001
IT MRSC Venezia (preko radia Roma) 002470001
IT MRCC Ravena (preko radia Roma) 002470001

V klasični radiotelefoniji so v uporabi trije osnovni klici, ki se nanašajo na nujne dogodke ali izredne razmere na morju oziroma plovilu. Klice se odda na kanalu 16 VHF, ki ga spremljajo vse obalne postaje in druga plovila v območju sprejema signala. To so klici:

 

• MAYDAY = nujen klic na pomoč, nevarnost (potapljajoče se plovilo, požar na plovilu itd.),
• PAN PAN = nujnost, težave (človek v morju, bolnik na plovilu, okvara plovila itd.),
• SECURITE = varnost (nevarni plavajoči predmet, okvara svetilnika, huda nevihta itd.).

 

Vsak klic se odda z večkratnim ponavljanjem vrste klica, ki mu sledi sporočilo. Postopki so univerzalni za vse vrste klicev, vsebina sporočila mora biti nedvoumna, kratka in jedrnata. Sporočilo mora vsebovati nujne elemente, ki jih prejemnik sporočila potrebuje za učinkovito ukrepanje (čas, položaj, vrsta nesreče oziroma težav, število ogroženih oseb, kakšna pomoč je potrebna, nujnost zapustitve plovila itd.). Po potrebi se določi razpoložljiv delovni kanal, kjer nato poteka nadaljnja komunikacija. Na klic MAY DAY lahko odgovori samo obalna postaja, njen odgovor pa prejmejo tudi vsa plovila v neposredni bližini, ki jih obalna postaja po potrebi vključi v reševanje. Spodaj so podani primeri postopka oddaje klicev v nujnih primerih.

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

TUKAJ JE (HERE IS) <ime plovila + MMSI>  × 3

MAYDAY <ime plovila >

<vsebina sporočila z vsemi potrebnimi podatki>

<funkcija osebe, ki oddaja klic>

SPREJEM (OVER)

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

VSEM PLOVILOM (TO ALL  SHIPS)  × 3

TUKAJ JE (HERE IS) <ime plovila + MMSI >  × 3

<vsebina sporočila z vsemi potrebnimi podatki>

SPREJEM (OVER)

SECURITE, SECURITE, SECURITE

VSEM PLOVILOM (TO ALL  SHIPS)  × 3

TUKAJ JE (HERE IS) <ime plovila + MMSI >  × 3

<vsebina sporočila z vsemi potrebnimi podatki>

SPREJEM (OVER)

V primeru oddaje klica DSC so postopki nekoliko drugačni, saj modem DSC omogoča oddajo klicev različnih kategorij. Po oddaji klica preko modema DSC in po prejemu odgovora, je treba oddati ustrezen klic na ustreznem kanalu (delovnem ali 16.) tudi govorno. Glavne kategorije klicev DSC ustrezajo vrstam nujnih klicev v klasični radiotelefoniji. Te kategorije so:

 

• DISTRESS = klic v stiski. postaja GMDSS omogoča oddajo preko posebnega gumba (običajno zaščiten gumb rdeče barve). Klic v stiski je lahko nepripravljen (undesignated distress) ali pripravljen klic (designated distress). Slednjega je možno predhodno opremiti s standardno vrsto nesreče. GMDSS postaja neprekinjeno oddaja signal v določenih intervalih (3–4 minute), vse dokler ne prejme potrditve obalne postaje. Obalna postaja odgovarja na klice v stiski prioritetno. Njen odgovor vsebuje kategorijo klica, MMSI obalne postaje, MMSI postaje plovila v stiski, vrsto nesreče ter čas in položaj plovila v stiski (v kolikor so bili ti parametri oddani). Takoj po prejemu odgovora od obalne postaje (distress acknowledge) je treba govorno oddati klic MAYDAY na 16. kanalu.
• URGENCY = nujen klic. Takoj po prejemu odgovora nanj je treba govorno oddati klic PAN PAN na delovnem kanalu obalne postaje oziroma izjemoma na 16. kanalu, če je sporočilo namenjeno vsem plovilom v bližini.
• SAFETY = varnostni klic. Takoj po prejemu odgovora nanj je treba govorno oddati klic SECURITE na delovnem kanalu obalne postaje oziroma izjemoma na kanalu 16 VHF, če je namenjen vsem plovilom.
• BUSINESS = poslovni klic. Je navaden klic, ki pa je namenjen raznim obvestilom (vremenski podatki itd.)
• ROUTINE = navaden klic. Vsi ostali klici.

 

Po prenehanju nevarnosti ali pa v primeru napačne oddaje nujnega klica, je treba opozoriti na nastalo situacijo (<preklicujem distress>). Zaradi boljšega razumevanja je treba pri vseh vrstah govorne komunikacije preko radijskih signalov posamične črke in številke izgovarjati s polnim imenom, in sicer na osnovi mednarodne tabele za črkovanje črk in številk.

Mednarodna tabela za črkovanje črk in številk

A Alpha J Juliett S Sierra 1 Unaone
B Bravo K Kilo T Tango 2 Bissotwo
C Charlie L Lima U Uniform 3 Terrathree
D Delta M Mike V Victor 4 Kartefour
E Echo N November W Whiskey 5 Pantefive
F Foxtrot O Oscar X X-ray 6 Soxisix
G Golf P Papa Y Yankee 7 Setteseven
H Hotel Q Quebec Z Zulu 8 Oktoeight
I India R Romeo 0 Nadazero 9 Novenine

Zastavna signalizacija je ena najstarejših oblik optične signalizacije, primerne za sporazumevanje na manjših oddaljenostih. Izvaja se na podlagi Mednarodnega signalnega kodeksa. Signalne zastave predstavljajo posamezne črke in številke. Sporočila na osnovi zastavnih signalov so kodirana, sestavljena iz ene črke, skupin posameznih črk in številk ali s kombinacijami obojih. Mednarodni signalni kodeks zajema 40 signalnih zastav, in sicer 26 črkovnih, 10 numeričnih, tri ponavljalce (nadomestne zastave) in eno odzivno zastavo.

Črkovno signalizacijo je možno izvajati s katerokoli metodo signaliziranja (zastavni signali, svetlobni ali zvočni signali s pomočjo simbolov morsejeve abecede, preko radiotelegrafije ali preko govorne komunikacije). Posamezna črka oziroma številka ali pa ustrezna kombinacija dveh ali treh ima določen pomen, opisan v Mednarodnem signalnem kodeksu. Najznačilnejši deli splošnih vsebin Mednarodnega signalnega kodeksa se nanašajo na nevarnost, pomorske nesreče, navigacijo, hidrografijo, manevriranje, meteorologijo, sporazumevanje, mednarodne zdravstvene predpise itd. Poseben del zastavne signalizacije se nanaša na medicino.

Signalne zastave za črke in številke

Pomen enočrkovnih signalov

A Imam potapljača pod vodo. Obidite me počasi in na primerni oddaljenosti.
B* Nakladam, razkladam ali prevažam nevarne tovore.
C* Da (pritrdilen odgovor ali: “Ogovor na pomen predhodne skupine zastav je pritrdilen”).
D* Težko manevriram, držite se na oddaljenosti.
E* Menjam kurz v desno.
F Onesposobljen sem; vzdržujte zvezo z mano.
G* Potrebujem pilota. Če odda ta signal ribiška ladja na ribolovnem območju v neposredni bližini, pomeni : “Dvigujem mrežo”.
H* Imam pilota na ladji.
I* Menjam kurz v levo.
J Požar in nevaren tovor na ladji, držite se na primerni oddaljenosti. Ali: “Uhaja mi nevaren tovor”.
K Želim vzdrževati zvezo z vami.
L Takoj zaustavite vaše plovilo.
M Moje plovilo je zaustavljeno in se ne premika.
N Ne (nikalen odgovor ali: “Odgovor na pomen predhodne skupine zastav je nikalen”). Ta signal je lahko oddan samo optično ali zvočno. Za govorno oziroma radijsko oddajo signala se uporabi  besedica “NO”.
O Človek v morju.
P V pristanišču – vse osebe se morajo vrniti na plovilo, ker bomo kmalu izpluli. Na morju – uporabi ga lahko ribiška ladja in pomeni: “Moje mreže so se zataknile”. Če je oddan kot zvočni signal, pomeni: “Potrebujem pilota”.
Q Zdravstveno stanje na plovilu je dobro, prosim za prost prehod.
S* Vozim vzvratno.
T* Držite se na oddaljenosti, vlečem kočo z dvema ladjama.
U Plujete proti nevarnosti.
V Potrebujem pomoč.
W Potrebujem zdravniško pomoč.
X Prenehajte z izvajanjem svojih namenov in opazujte moje signale.
Y Moje sidro orje.
Z* Potrebujem vlačilca. Če odda ta signal ribiška ladja na ribolovnem področju v neposredni bližini, pomeni: “Spuščam mreže”.

Opombe:

1. Če so enočrkovni signali, označeni z zvezdico (*), oddani zvočno, morajo biti uporabljeni v skladu z zahtevami mednarodnih pravil za izogibanje trčenj na morju (COLREG).
2. Enočrkovni signal “R” trenutno nima nobenega veljavnega pomena.
3. Enočrkovna signala “K” in “S” imata poseben pomen tudi kot pristajalna signala za majhna reševalna plovila s potniki ali posadko v stiski (skladno z mednarodno konvencijo SOLAS, 5. poglavje, 16. pravilo).