Vsaka pomorska država je skladno z določbami Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) in Mednarodnega pravilnika o radijskem prometu dolžna organizirati radijsko službo za zagotovitev varnosti plovbe na plovnih poteh v notranjih morskih vodah in teritorialnem morju. V Sloveniji radijsko službo bedenja ter službo spremljanja in nadzora plovbe izvaja Ministrstvo zainfrastrukturo – Uprava RS za pomorstvo. Služba je organizirana znotraj sektorja Pristaniška kapitanija Koper 24 ur na kanalu 16 VHF. V sosednjih državah Hrvaški in Italiji območje severnega Jadrana pokrivajo obalne postaje v Reki, Trstu, Benetkah in Anconi.

Glede na območje plovbe (območje zavetja, obalno, odprto ali oceansko območje) ter glede na dolžino in težo plovila konvencija SOLAS ter Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah določata obvezno oziroma minimalno opremo posameznega plovila. Vsako plovilo, registrirano za oceansko in odprto območje plovbe (v določenih primerih tudi za obalno območje in območje zavetja), morata biti opremljena z ustreznim radijskim sprejemnikom ter ustrezno dodatno komunikacijsko opremo. Morsko področje Republike Slovenije, kakor tudi morska območja Italije in Hrvaške, pripadajo območju plovbe A1 (do 30 M od obale – območje dometa obalnih radijskih postaj in delovanja sistema DSC ). Za vse konvencijske ladje po SOLAS-u do 500 brt je v območju A1 predpisana naslednja obvezna oprema:

• VHF GMDSS postaja,
• NAVTEX (518 kHz),
• EPIRB (satelitska boja – Cospas/Sarsat 121,5/406 MHz ali Inmarsat 1,6 GHz),
• SART (radarska boja),
• “emergency” VHF (za komunikacijo med reševanji).

Najenostavnejša in v preteklosti najpogostejša oblika komunikacij na morju je uporaba radijskih oddajnikov in sprejemnikov, pomorskih radiotelefonskih postaj, ki delujejo na visoko frekvenčnem področju VHF (Very High Frequency 156–162 MHz) oziroma ustvarjajo kratke radijske valove UKV (Ultra Kratki Valovi valovne dolžine 2 m). Ti kratki in premočrtni elektromagnetni valovi ne omogočajo velikih dosegov ter premagovanja kopenskih ovir in ukrivljenosti Zemlje, domet je odvisen tudi od višine antene postaje. Takšna postaja omogoča izmenično komunikacijo (enofrekvenčno oddajanje in sprejem) preko simpleksnih kanalov z vsemi drugimi postajami VHF oziroma ločeno dvofrekvenčno oddajanje in sprejem preko dupleksnih kanalov samo z obalno pomorsko postajo. Vsako plovilo se mora pri komuniciranju z drugimi plovili ali obalno postajo identificirati s svojim pozivnim znakom, imenom ali registracijo plovila. Prepovedana je splošna uporaba rezerviranih kanalov, ki so namenjeni izključno službi bedenja in sporočanju stiske na morju (kanal 16–156,8 MHz) ali rezervirani kot pozivni in delovni kanali Uprave RS za pomorstvo ter njenih izpostav, pristanišč in marin.

GMDSS je svetovni pomorski sistem stiske in varnosti, ki zagotavlja učinkovito in čim hitrejše obveščanje centrov za iskanje in reševanje (SAR ) o plovilih v stiski, kakor tudi obveščanje plovil v njihovi neposredni bližini. Vse operacije vodenja in koordiniranja postopkov reševanja opravlja pomorski center za usklajevanje reševanja – MRCC / MRSC . Postaja VHF GMDSS poleg postaje VHF uporablja še modem DSC, ki omogoča selektivno in ponavljajoče klicanje drugih postaj VHF oziroma oddajanje v smeri plovilo–obala, obala–plovilo in plovilo–plovilo. DSC je temeljni del sistema GMDSS in služi kot dodatek klasični radiotelefoniji. Samo izključno za digitalno komunikacijo DSC se uporablja VHF kanal 70. Selektivno klicanje določene postaje VHF GMDSS omogoča njena enolična številka MMSI . Vsaka številka MMSI ima rezervirana tri mesta za pomorski identifikator države – MID . Za Slovenijo je MID 278, za Italijo 247, za Hrvaško 238, za Grčijo 239 itd. Ob oddaji klica v stiski funkcija DSC avtomatsko posreduje številko MMSI oddajajoče postaje, čas oddaje klica in položaj v času oddaje (ob povezavi z navigacijskim sistemom GPS avtomatsko, sicer je treba koordinate vnesti ročno). S funkcijo DSC je mogoče izvesti različne vrste klicev (pogojna določitev prejemnikov klica glede na območje sprejema, glede na geografsko področje ali glede na MMSI) in različne kategorije klicev glede na nujnost oziroma prednost sporočila.

V Sloveniji v sistemu GMDSS ni mogoč javni promet. Postaja DSC Uprave RS za pomorstvo Koper je namenjena izključno za sprejemanje DSC-klicev nevarnosti, nujnosti in varnosti (MMSI: 002780200). Konvencija SOLAS je dovoljevala petletno prehodno obdobje od uveljavitve sistema GMDSS naprej, z letom 2005 pa naj bi se v sistem GMDSS za profesionalno plovbo vključili tudi lastniki oziroma uporabniki rekreativnih in športnih plovil. Če je plovilo opremljeno z ustrezno komunikacijsko napravo GMDSS, mora vsaj en član posadke pridobiti ustrezno Potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s pomorsko radijsko postajo VHF GMDSS. Potrdilo lahko pridobi oseba, ki je dopolnila 16 let, opravila tečaj po z zakonom predpisanem programu in izpit pred izpitno komisijo Uprave RS za pomorstvo.

NAVTEX je mednarodna služba za pošiljanje pomorskih informacij MSI za varnost plovbe. Omogoča direkten avtomatski sprejem navigacijskih in meteoroloških obvestil ter drugih nujnih sporočil za plovila. Dopolnjuje vlogo Svetovne službe navigacijskih obvestil WWNWS in deluje v okviru sistema GMDSS. Služba NAVTEX po celem svetu pošilja obvestila na frekvenci 518 kHz v angleškem jeziku, ob točno določenem času. Sprejem obvestil NAVTEX, ki jih oddaja določena obalna postaja, je odvisen od območja oziroma cone, v kateri se plovilo trenutno nahaja. Slovensko morje leži v coni III, v kateri je možen sprejem sporočil NAVTEX, ki jih oddajata obalni radijski postaji v Trstu (Trieste FV) in Splitu (Split Radio).

Čas oddajanja sporočil NAVTEX obalnih postaj Trst in Split v območju III

Območje Postaja Država Pozivni znak ID-znak Frekvenca Domet UTC čas oddajanja
III Trieste Italija IQX “U” 518 kHz 320 M 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320
III Split Hrvaška 9AS “Q” 518 kHz 85 M 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240

EPIRB in SART sta prenosni napravi, ki sta v pomoč pri iskanju in reševanju na morju. EPIRB je satelitska boja, ki signal oddaja preko satelitov Cospas / Sarsat na frekvencah 121,5 / 406 MHz oziroma preko satelitov Inmarsat na frekvenci 1,6 GHz. Na osnovi dopplerjevega efekta določen položaj oddajne boje (natančnost položaja do 2 M) sateliti posredujejo obalni radijski postaji. Opcijsko je lahko satelitska boja opremljena tudi z napravo GPS (novejša boja GPIRB ), ki omogoča natančnejšo določitev položaja (do 10 m). SART je radarska boja, ki deluje na frekvenci 9,5 GHz in oddaja signal, ki ga zazna radar drugega plovila ali letala (domet 5–10 M). Zaenkrat so tovrstne prenosne naprave predpisane samo za plovila nad 300 brt, vse pogosteje pa jih je videti tudi med opremo manjših rekreativnih plovil.